Gratulujeme všem stipendistům, které si mentoři vybrali pro společné setkávání v roce 2020/2021.

Děkujeme za velký zájem a všem přejeme odvahu a radost z tvorby na Vaší cestě za poznáváním uměleckých oborů.

STIPENDIJNÍ AKADEMIE MENTORINGU UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Gratulujeme všem stipendistům, které si mentoři vybrali pro společné setkávání v roce 2020/2021.

Děkujeme za velký zájem a všem přejeme odvahu a radost z tvorby na Vaší cestě za poznáváním uměleckých oborů.

Těšíme se na první setkání 3. ročníku akademie v srpnu v Kroměříži!

klasická hudba

JAN FIŠER

housle

Kateřina Kněžíková 

soprán

Ivo Kahánek

klavír

Jan Ostrý

příčná flétna

HUDBA bez žánrových hranic

radek baborák

lesní roh, dirigent

práce se soubory

Radka Fišarová 

muzikálový zpěv

Marcel Bárta

skladatel a výtvarník

VýtvarnÉ umění

Tomáš Císařovský

malba

Richard Loskot

nová média


Divadelní

Dominika Špalková

divadlo DRAK

práce se soubory

Tanec

Jan Kodet

práce se soubory

cíl programu

“Mám radost, že prostřednictvím celorepublikové sítě základních uměleckých škol můžeme podpořit výrazné talenty. Že můžeme přispět k tomu, aby se vzájemně propojili a aby takto vzniklá synergie přinesla jejich tvorbě nový rozměr. Obohatí tak nejen sami sebe, ale především celou naši společnost.” Libor Winkler, řídící partner RSJ

Cílem Nadačního fondu Magdaleny Kožené je podpořit a zviditelnit význam uměleckého vzdělávání v naší společnosti.

Stipendijní program MenART míří do základních uměleckých škol s cílem podpořit vyhledávání, rozvoj a podporu mladých talentů a podpořit a inspirovat pedagogy, kteří se jejich výuce věnují.


Program MenART 

 • nabízí dvojici student ZUŠ – pedagog ZUŠ roční stipendium v rámci uceleného programu spolupráce s mentory – výraznými uměleckými osobnostmi
 • propojuje uměleckou praxi a vzdělávání, inspiruje k výměně zkušeností a navázání vazeb důležitých pro další tvůrčí činnost v rámci moderních přístupů k uměleckému vzdělávání talentovaných žáků a škol, které usilují o podporu jejich talentů 
 • podporuje základní umělecké školy jako ideální otevřené prostředí pro zachycení a výchovu talentů


Pro koho je Akademie MenART určena?

 • pro nadané žáky základních uměleckých škol, kteří se chtějí posunout prostřednictvím práce se špičkovým profesionálem oboru, jemuž se věnují na ZUŠ, mají touhu a jsou připraveni na systematickou práci na sobě a sdílení sostatními, jsou otevřeni novým podnětům a sebereflexi 
 • pro pedagogy, kteří chtějí své žáky podpořit a jsou otevřeni novým impulsům vrámci jejich pedagogického vedení, chtějí získat podporu ve své práci od přeních umělců, jsou otevřeni sdílení svých zkušeností a postojů sostatními a chtějí načerpat energii pro své pedagogické povolání.


Co je principem Akademie MenART?

 • roční stipendium pro dvojici student/ skupina studentů – pedagog ZUŠ, které obsahuje 4 pracovní skupinová setkání s mentorem
 • program slavnostně zahájí intenzivní 2,5 denní pracovní soustředění v Kroměříži či vjiné vybrané lokaci
 • následují  3 intenzivní celodenní konzultace v dvouměsíčních intervalech pro celou skupinu mentor – student/skupina - pedagog ZUŠ
 • skupiny pracují v rámci setkání společně – sdílí zkušenosti, přístupy, techniky a společné pokroky
 • každá dvojice student/ skupina – pedagog ZUŠ obdrží osobní doporučení od mentora pro svou další uměleckou činnost a certifikát o absolvování ročního programu


Souvislosti Stipendijní akademie MenART

 • výstupy celoroční práce budou prezentovány v rámci dalších souvisejících aktivit Nadačního fondu Magdaleny Kožené mj. v rámci ZUŠ Open – celostátního festivalu uměleckých škol
 • výstupy celoroční práce budou prezentovány ve spolupráci se zavedenými festivaly – vpředchozích ročnících Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Smetanova výtvarná Litomyšl, ZlínFilmfest. Mentoři mají výlučné právo výběru dramaturgie a stipendistů, finální rozhodnutí pak mají samotní pořadatelé festivalů.


Zásady Akademie MenART

 • MenART je zcela nesoutěžní prostředí. Mezi klíčové zásady patří respekt vůči odlišné fázi vývoje každého účastníka, jeho specifické osobnosti, věku, i dosavadním zkušenostem. Možnost slyšet, vidět a vnímat ostatní je šancí pro uvědomění si své vlastní cesty i cílů.
 • MenART si primárně neklade za cíl stát se platformou výhradně pro budoucí umělecké profesionály. Vsouladu se svým mottem „Inspirativní setkání jsou vživotě zásadní “ věří, že možnost pravidelné systematické práce svynikajícími uměleckými osobnostmi může zásadním způsobem ovlivnit mladého adepta umění nejen vrámci své potenciální kariery, ale zásadním způsobem i vostatních oblastech svého života a vývoje.
 • MenART ctí výjimečnou roli pedagoga ZUŠ, který je klíčovou osobností pro vývoj mladé umělecké osobnosti. Vsouladu se svým mottem  „Za každým úspěšným umělcem stojí osvícený pedagog“ si klade za cíl být oporou pro pedagogy vjejich práci snadaným žákem i vrámci jeho povolání, posílit jeho sebedůvěru a respekt vprostředí uměleckého školství, být inspirací pro jeho další pedagogickou práci.
 • klíčovými atributy MenARTu jsou atmosféra důvěry, bezpečného a vlídného sdílení zkušeností a společné vášně.

 podmínky 3. ročníkuHarmonogram 3. Ročníků MenART

Přípravná fáze

15. 5. 2020 –  uzávěrka přihlášek

5. 6. 2020 – zveřejnění stipendistů


Plán setkánÍ

I. setkání     |    Kroměříž     |    28. 8. – 30. 8. 2020

Divadlo DRAK  |  4. – 6. 9. 2020

skupina Tomáše Císařovského – Praha / UMPRUM, 11. – 13. září 2020;skupina Richarda Loskota – Technická univerzita Liberec / Fakulta umění a architektury, 28. – 30. srpna 2020

II. setkání     |    Hamu / Umprum     |    7. 11. 2020

III. setkání     |    Hamu / Umprum     |    6. 2. 2021

IV. setkání     |    Hamu / Umprum     |   17. 4. 2021


Dramatická skupina 

I. Setkání – Hradec Králové – Drak   |  pá – ne 4. – 6. září 2020

II. Setkání sobota    |    14. listopadu 2020

III. Setkání sobota   |    20. února 2021

IV. Setkání sobota   |    24. dubna 2021

Místa setkání dramatické skupiny budou upřesněna po domluvě s přijatou skupinou.


Důležité: Termíny mohou být upraveny v závislostech na časových možnostech mentorů. 

Rozsah výuky zůstane zachován. 


Harmonogram ZDE. (xls)

Vstupní podmínky dle oborů ZDE. (doc)


kritéria výběru stipendistů hodnocení

 • přihlášky hodnotí poradní tým Nadačního fondu, výsledný výběr účastníků stipendijního programu podléhá osobnímu rozhodnutí mentora 


Všechny přihlášky obsahují povinně:

 • 1. Motivační dopis studenta – nejde nám o životopis studentů, je pro nás důležitý jejich osobní pohled, co pro ně práce na ZUŠ znamená, jaká je jejich cesta, na čem rádi pracují, s jakými očekáváními se do programu hlásí
 • 2. Ukázky prací – nejde o profesionální nahrávky, zcela stačí MP3, MP4, AVI pořízené na hodině a foto výtvarných prac
 • 3. Doporučující dopis pedagoga – pohled pedagoga na svého studenta, jeho přístup, motivace, přístup k obor
 • 4. V případě skupin (J. Kodet, R. Baborák a divadla DRAK) – prosíme o krátké vzkazy členů souboru a shrnující pohled pedagoga na práci souboru + ukázky z realizovaných či rozpracovaných prací (může jít o work in progres ze zkoušky nikoli záznam celého vystoupení) v délce do 5ti minu


termíny zveřejnění stipendistů

 • Stipendisté III. ročníku budou vybráni a ohlášeni 5. června 2020.

  jak se přihlásit

Do programu se přihlašují studenti ZUŠ starší 10 let ve spolupráci se svými pedagogy. Přihlášky pro další ročník budou vyhlášeny v lednu 2021.

Více viz. kriteria výběru


15. 5. 2020 –  uzávěrka přihlášek

5. 6. 2020 – zveřejnění stipendistů

kontakt

Neváhejte nás kontaktovat s dotazy

Koncept a vedení projektu 

Dana Syrová dana@aficionado.cz


autorská hudba, TANEČNÍ OBOR

Zuzana Minaříková zuzana@aficionado.cz


klasická hudba

Irena Pohl Houkalová houkalova@zusopen.cz


výtvarný obor, LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 

Martina Svobodová svobodova@zusopen.cz


Vstřícným hostitelem úvodního soustředění je ZUŠ Kroměříž

www.zuskm.cz


komunikace

Anna Vašátková + Silvie Marková markova@s-m-art.com


FOTOGRAF PROJEKTU

Zdeňka Hanáková


web

Lukáš Trnobranský lukas@trnobransky.com 


editor

Kateřina Bendáková


Za čas věnovaný konzultacím programu MENART děkujeme

David Mareček, David Dittrich, Jindřiška Kudrlová 


Partneři a spolupracující instituce

Partnerské instituce

HAMU, UMPRUM


Spolupracující instituce

MHF Pražské Jaro  |  Národní festival Smetanova Litomyšl  |  AZUŠ  | Národní institut pro další vzdělávání  | ZUŠ Kroměříž  |  Letní hudební akademie Kroměříž  |  spolek Zuška?Zuška!  | centrum současného umění DOX | Bohemian Heritage Fund  |  ČVUT


MEDIALNÍ PARTNER

Časopis Harmonie  | Český rozhlas


Poděkování

Za dlouhodobou vůli podporovat umění, umělecké vzdělávání a umělecké projekty patří náše neskonalé poděkování:

patronu programu MenART RSJ , jmenovitě Liborovi Winklerovi

Za podporu děkujeme Nadaci Avast a Erste Private Banking.

Za možnost podpořit studium vybraných studentů děkujeme Nadaci Albatros.